odelsrett

Odel og odelsrett?

I de senere år har det skjedd betydelige endringer innen områdene odelsrett, åsetesrett og landbruksrett.

Dette gjelder både lovendringer og endringen i rettstilstanden gjennom rettspraksis, som kan angå deg.

Vi kan raskt utarbeide en rettslig betenkning for deg slik at du får avklart den "juridiske status" både forut for en skiftesituasjon - og når spørsmålene kommer opp i forbindelse med salg eller skifte.

Kom unødige og dyre uklarheter i forkjøpet!

Erfaringen viser at helt unødig uvennskap kan oppstå i slike situasjoner, hvor slekt og familiers gode relasjoner blir satt på unødig prøve grunnet uklarheter, som kunne vært avklart god tid i forveien. Området er meget komplisert. Har du ubesvarte spørsmål?

Kontakt oss på 95 18 25 28, slik at du kan du slipper å bekymre deg eller bli skadelidende! Dette er vårt spesialområde, og vi kan gi deg rimelig juridisk bistand til dine spørsmål.Hva er odelsrett?

Odelsrett erverves når en eiendom på landet uavbrutt i 20 år har vært eid av en person, hans slektninger i rett nedstigende linje eller hans ektefelle (odelshevd). En jordeiendom må være på minst 25 dekar jordbruksareal, for en ren skogeiendom er minstekravet 500 dekar produktivt areal. 

Odelsrett er en løsningsrett for medlemmer av en slekt til å overta etter takst en eiendom som har gått ut av slekten eller er overtatt av en fjernere odelsberettiget. Odelsrett har den som fullfører odelshevd, dessuten hans etterkommere i rett nedstigende linje (herunder ættlegg, odelsarvinger, odelsbårne). Odelsloven er fra 1974.


Hva er åsetesrett?

Åsetesrett er en særlig form for arverett til landbrukseiendom. 
Lov om odelsrett og åsetesrett av 28. juni 1974 har regler om arvingenes rett til å overta landbrukseiendommen avdøde eide ved dødsfallet. Forutsetningen er at eiendommen er slik at den i prinsippet kan være odelseiendom. Med dette menes at den kan utnyttes til landbruksdrift og at den er av en viss størrelse.

Arv og åsetestakst?
Den som overtar i kraft av åsetesretten må gjøre opp for seg ved at eiendommens verdi avregnes mot hans arvelodd. Eiendommens verdi fastsettes ved åsetestakst. Denne skal ikke ligge høyere enn odelstakst. Men den kan ligge lavere (åsetesfradrag). Selges eiendommen innen 10 år av den som har overtatt til lav takst og dette skjer "med monaleg vinst" for ham, kan medarvingene krave etteroppgjør etter helt bestemte regler. Dette er juridisk komplisert.

Spørsmål?
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring på 95 18 25 28.


Hva er landsbruksrett?

Med landbruksrett menes foruten odels- og åsetesrett, juridiske forhold knyttet til blant annet støtteordninger/subsidier, forpaktning, jordskifte samt beite og utmark.

Er du involvert i en tvist - eller har spørsmål?

Da dette er ett av våre juridiske spesialfelt har vi ofte saker om odelsrett og landbrukseiendommers øvrige rettsforhold. Dette dreier seg både om tvister mellom privatpersoner og saker vis á vis den offentlige forvaltning. Videre kan vi tilby deg god kjennskap til jordskifterett.

Dette betyr at vi kan bistå deg innen områdene odelsrett, åsetesrett og landbruksrett, og skape løsning av de aller fleste tvister og uklarheter som du har.

Kontakt oss derfor i dag for en uforpliktende og kostnadsfri første kommentar pr telefon 95 18 25 28 eller e-post.


Støtteordningene - og "skjemaveldet".

Er du sikker på at du nyter godt av de mange og ulike støtteordningene som finnes innen ditt område?

Har du rettigheter du ikke er klar over?

Du er velkommen til å ta en første uforpliktende kontakt med oss for å få dette avklart. Den første kontakt er alltid kostnadsfri.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Webløsning ©2006-2014 av Web Norge